Betingelser

Betingelser for aftaler om udførelse af arbejde

1. Betingelsernes anvendelsesområde

1.1. Betingelser for aftaler om udførelse af arbejde gælder for alle tilbud, ordrer og lignende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Aftalernes form

2.1. Alle aftaler, der omhandler udførelse af arbejde, bør foreligge skriftligt imellem parterne. Køber kan altid forlange specificeret skriftligt tilbud, inden arbejdet igangsættes.

3. Før Indlevering af emner

3.1. Hvis ikke andet er aftalt indleveres alle emner adskilt.

3.2. LUX LAK kan ikke drages til ansvar for, hvordan tidligere udført male og lakerings arbejde på emnet, har indflydelse på holdbarheden af den, af LUX LAK, påførte maling eller lak, når aftalen med LUX LAK ikke indeholder en fuldstændig fjernelse af tidligere udført male og lakerings arbejde.

3.3. LUX LAK tager ikke stilling til, om det kan svare sig at sprøjtemale eller sprøjtelakerer emnet.

3.4. LUX LAK kan ikke drages til ansvar for meromkostninger pga. misfarvninger af den, af LUX LAK påførte maling, hvis det, der er årsag til misfarvningen, befinder sig i emnet, eller i en gammel overfladebehandling på emnet, der, grundet ingen aftale herom, ikke er fjernet af LUX LAK før påføring af maling..

4. Farvetilpasning og -variation

4.1. LUX LAK foretager ikke farvetilpasning. Alle farver tones, hvis det er muligt, efter tonerecept fra vores leverandører. Hvis ikke dette er muligt, bestilles færdigtonet lakfarve hjem fra leverandøren.

4.1.1. Kunder, der ønsker en mere nøjagtig farvetilpasning, skal indlevere en farveprøve, der kan tilsendes leverandøren, der herefter tilpasser farven.

4.1.2. Farvetilpasning efter farveprøver, der ikke er givet som malet prøve, men som stof, trykfarve eller lignende, kan ikke udføres, så de har samme farve som prøven, men kun tilnærmes.

4.1.3. Der fremsendes ikke opsprøjtet farveprøve til kontrol hos køber, med mindre andet er aftalt.

4.2. LUX LAK betragter alle farvesystemer og farvekort som vejledende og kan ikke drages til ansvar for mindre afvigelser i nuance og glans, når de lakerede emner sammenlignes med farvekort og lignende.

4.2.1. Imellem produkter af forskelligt fabrikat, forskellige type eller glans kan der, selv om farvenummer er identisk, forekomme nuanceforskelle.

5. Kvalitet

5.1. LUX LAK arbejder ud fra nogle standardkvaliteter, der alle er nøje definerede og beskrevne i vores salgsmateriale som en samling behandlinger, der tilsammen danner et behandlingsmønster. Hvis ikke andet er aftalt, udføres arbejdet i henhold til disse standarder. På alle tilbud mv. defineres det benyttede behandlingsmønster.

5.2. Alt arbejde er udført som håndværk, ikke på maskine. Resultatet vil afhænge af udgangspunktet og behandlingsmønsteret. Små unøjagtigheder vil kunne findes i overfladen. LUX LAK’s kvalitetskontrol bestemmer kvalitetsniveauet på lakeringen.

5.3. Tokomponent syrehærdende og PUR lak og maling tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

5.4. Hvis emnerne bliver udsat for vedvarende påvirkning af vand, vil det trænge ned i træet, med deraf følgende skader i lakeringen.

5.5. Der tages forbehold for lakeringens holdbarhed ved spartling og overlakering af konstruktionssamlinger. Hvis samlingen giver sig, er der stor risiko for at malingen revner.

5.6. Gammel finér i A.J. stabelstole kan have skørrevner. Vores hårde og slidstærke lak og maling kan ikke holde over skørrevner når stolen belastes ved at man sidder i den. Se mere info på www.luxlak.dk

6. Information

6.1. LUX LAK bestræber sig altid på, at information til køber er tilstrækkelig, til stede til tiden, troværdig og relevant. Hjælp os venligst med gode spørgsmål.

7. Tilbud og Ordre

7.1. Tilbud afgives skriftligt og uforpligtende for køber.

7.2. Hvis ikke andet er aftalt, gælder tilbud i 30 dage.

7.3. Emner og tillægsarbejder specificeres i tilbud og ordre i antal og centimetermål. Ved indlevering af emner kontrolmåles disse. Eventuelle afvigelser i antal og centimetermål justeres, og ny ordre fremsendes.

7.4. Alle tilbud og ordrer er specificerede, hvorfor arbejder, der ikke er nævnt, ikke udføres.

8. Pris, levering og forsinkelse

8.1. På alt salgsmateriale fremgår det, om priserne er med eller uden moms. På Tilbud, ordre og faktura er stykpriser altid uden moms. Moms specificeres på totalbeløbet.

8.2. Leveringen sker altid ab fabrik, uanset om LUX LAK ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

8.3. Alle leveringsdatoer afgivet af LUX LAK må betragtes som ”forventede” leveringsdatoer. Alt arbejde, der udføres, gennemgår en kvalitetskontrol. Hvis denne kontrol finder, at arbejdet ikke lever op til den definerede kvalitetsstandard, foretages en omlakering, hvorfor leveringsdatoen rykkes frem.

8.4. LUX LAK forbeholder sig ret til at udskyde en levering hvis vores medarbejderes sygdomsfravær eller lignende, umuliggør udførelsen til aftalt tid.

9. Betalingsbetingelser

9.1. Der betales kontant (Dankort/check/kontanter) ved levering, hvis ikke andet er aftalt.

9.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er LUX LAK berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med p.t. 1,5% pr. påbegyndt måned, til betaling sker.

9.3. Køber er ikke berettiget til at modregne ved eventuelt modkrav på LUX LAK, som ikke er skriftligt anerkendt af LUX LAK, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

10. Annullering af aftale

10.1. Vi ser helst at en annullering af ordre sker senest en uge før indlevering.

11. Mangler og reklamation.

11.1. Ved levering skal køber straks, og inden 8 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give LUX LAK meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

11.3. Efter LUX LAK´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, efter at køber for egen regning har bragt det solgte til LUX LAK.

11.4. Sker afhjælpningen i henhold til punkt 11.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende betingelser berettiget til at kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangelen overfor LUX LAK, kan køber ikke senere gøre den gældende.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Et erstatningskrav overfor LUX LAK kan ikke overstige nyværdien af det emne LUX LAK har udført arbejde på.

12.2. LUX LAK hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

13. Forsikring

13.1. Alle emner indleveret til lakering forsikres af ejeren.

13.2. Ved tyveri, brand og lignende. Erstattes det tabte af ejerens forsikring, herunder den merværdi LUX LAK har tilført emnet ved de behandlinger der er udført.

14. Data

14.1. Data der indtastes i formularer på www.luxlak.dk slettes efter 30 dage.

14.2. Data i tilbud, ordre og fakturede sager, ligger på lokal server hos LUXLAK. Kun medarbejdere med password har adgang. Data opbevares i 10 år, herefter slettes navn, tlf.nr. og mailadresse. Kundenummer og postadresse bibeholdes

14.3. Data vidergives ikke til tredjemand, og anvendes ikke til markedsføring.

14.4. Personer og virksomheder der modtager et tilbud eller ordre tildeles et kundenummer.

14.5. Person data der relaterer sig til et kundenummer sendes eller slettes efter henvendelse fra kunden der kan dokumentere sin kundestatus.